Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego DOGANICA

 

Dział 1. Postanowienia ogólne

     1.1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym DOGANICA (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.doganica.com oraz www.doganica.pl.

     1.2.     Właścicielem Sklepu jest Michalina Futkowska prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) pod firmą Doganica Michalina Futkowska z siedzibą przy ul. Walońska 11/49, 50-413 Wrocław, NIP: 7543022771, REGON: 366270664.

     1.3.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt, kosmetyków dla zwierząt oraz innych artykułów dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

     1.4.     Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 

Dział 2. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Doganica: Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.doganica.com oraz www.doganica.pl .
 • Regulamin: niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Doganica.
 • Sprzedawca: Doganica Michalina Futkowska z siedzibą przy ul. Walońska 11/49, 50-413 Wrocław, NIP: 7543022771, REGON: 366270664. Właściciel Sklepu internetowego Doganica dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Klient: osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Doganica,
 • Strony: Sprzedawca i Klient.
 • Towar: dostępny asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Doganica.
 • Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek VAT (kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Umowa: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Stronami w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Doganica,
 • Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj).
 • Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Doganica, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 • Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 • Realizacji Zamówienia: czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 • Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
 • Koszt dostawy: opłata za Dostawę Towaru do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w Sklepie internetowym Doganica.
 • Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Towarów i Kosztów dostawy.
 • Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 • Adres pocztowy: imię i nazwisko, bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
 • Adres reklamacyjny:

Doganica Michalina Futkowska

ul. Walońska 11/49

50-413 Wrocław

e-mail: reklamacje@doganica.com

 • Dane kontaktowe:

Doganica Michalina Futkowska

ul. Walońska 11/49

50-413 Wrocław

e-mail: kontakt@doganica.com

telefon: +48 608 223 660

 

Dział 3. Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

     3.1.     Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

     3.2.     Sklep internetowy Doganica może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w szczególnych przypadkach, takich jak: podanie w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, bądź też, kiedy dane są niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Ponadto w przypadku dopuszczenia się innego zachowania, które może zostać uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażające dobre obyczaje lub godzą dobre imię Sprzedawcy.

     3.3.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać kolejnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

     3.4.     Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Towar należy dokonać wyboru rodzaju towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

     3.5.     Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

     3.6.     Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.

     3.7.     Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

     3.8.     Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale 4 niniejszego Regulaminu)

     3.9.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

     3.10.   Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

     3.11.   Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest niezwłocznie, w przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu lub serwisu Przelewy24.pl niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.

     3.12.   Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy kupna-sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

     3.13.   Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w pkt. 3.1 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.

     3.14.   W przypadkach, gdy Sprzedający nie ma możliwości wysłania Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Towar oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.

     3.15.   Sklep prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej.

 

Dział 4. Dostawa i płatności

     4.1.     Klient może dokonać płatności poprzez serwis przelewy24.pl , PayU, PayPal lub przelewem bankowym.

     4.2.     Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, Paczkomatów inPost.

     4.3.     Zamówione Towary dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.

     4.4.     Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

     4.5.     Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.

     4.6.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

     4.7.     Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest uzależniona od formy płatności, kraju dostarczenia oraz od wartości i wagi zamówienia.

     4.8.     Koszty wysyłki do Polski i innych krajów:

Kraj wysyłki

Koszt dostawy

Polska

11 PLN - przy wyborze opcji Paczkomaty InPost

13 PLN przy wyborze opcji Kurier

DARMOWY TRANSPORT - przy zamówieniu powyżej 150 PLN

Cała Europa

22 PLN - przy wyborze opcji przedpłata (paczki do 0,5 kg)

38 PLN - przy wyborze opcji przedpłata (paczki powyżej 0,5kg do 1kg)

70 PLN - przy wyborze opcji przedpłata (paczki powyżej 1kg) 

 

Dział 5. Reklamacje

     5.1.     W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązuje się do kontaktu ze Sprzedającym w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia wady poprzez powiadomienie Sprzedającego wysyłając informację na adres e-mail reklamacje@doganica.com.

     5.2.     W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę stwierdzenia wady, podać opis reklamowanego Towaru oraz jednoznaczny opis jego niezgodności z Umową.

     5.3.     Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 30 dni od odbioru Towaru, o ile Towar nie posiada śladów użycia.

     5.4.     Reklamacje związane z zakupionym Towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

     5.5.     Koszty transportu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.

     5.6.     Doganica Michalina Futkowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

     5.7.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Doganica Michalina Futkowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

     5.8.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Doganica Michalina Futkowska, ul. Walońska 11/49, 50-413, Wrocław, z dopiskiem “NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU” lub na adres e-mail: reklamacje@doganica.com

     5.9.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

   5.10.   Doganica Michalina Futkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

Dział 6. Odstąpienie od umowy

     6.1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyna w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail zwroty@doganica.com. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 2.

     6.2.     W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni.

     6.3.     Sklep zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów (wraz z kosztem dostawy Towaru do Klienta, o ile Klient wybrał najtańszy sposób dostawy, w innym przypadku koszty dostawy nie będą zwracane Klientowi) w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zwróconych Towarów.

     6.4.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta bezpośrednie koszty zwrotu towarów z tytułu odstąpienia od umowy w ciągu 14 od otrzymania Towarów ponosi Klient (art. 34 ust. 2).

     6.5.     Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru nie przysługuje Klientowi jeżeli otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Dział 7. Dane osobowe i polityka prywatności

     7.1.     Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest firma Doganica Michalina Futkowska z siedzibą przy ul. Walońska 11/49 we Wrocławiu 50-413.

     7.2.     Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

     7.3.     Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu, dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

     7.4.     Podanie Danych osobowych przez klienta mają charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.

     7.5.     Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.

     7.6.     Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

     7.7.     Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

     7.8.     Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

     7.9.     Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies są opisane w zakładce Sklepu internetowego ‘Polityka prywatności’.

 

Dział 8. Własność intelektualna

     8.1.     Wszystkie nazwy Towarów w Sklepie internetowym Doganica, ich opisy i zdjęcia są używane w celu indentyfikacyjnych i są prawnie chronione lub zastrzeżone.

     8.2.     Klient przesyłając Sprzedawcy zdjęcia zawierające produkty kupione lub otrzymane od Sklepu internetowego Doganica lub ukazujące efekty działania produktów kupionych lub otrzymanych od Sklepu internetowego Doganica, oświadcza iż ma do niego prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację tych materiałów na stronie Sklepu internetowego oraz na profilach Sklepu internetowego na portalach społecznościowych.

 

Dział 9. Postanowienia końcowe

     9.1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.

     9.2.     Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia zamówienia.

     9.3.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.

     9.4.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl